CENTRUM POMOCY

Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu

Opis sprawy

Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu

Kogo dotyczy

Rodzice dziecka

Wymagane dokumenty

- dowody osobiste rodziców dziecka

Formularze/ Wnioski do pobrania

USC

 Opłaty

Opłata skarbowa 11 zł

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w USC w godzinach:

poniedziałek: 800-1600

wtorek-piątek: 730-1530

Termin załatwienia sprawy

- niezwłocznie

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) art. 70

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia.

 Uwagi i dodatkowe informacje

- Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia można złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

- Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

-Przy wyborze imienia lub imion dziecka należy stosować zasady:

• wyboru nie więcej niż dwóch imion dla dziecka,

• wybrane imię lub imiona nie mogą mieć formy zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego,

• wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.

• można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.