CENTRUM POMOCY

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia  aktu urodzenia dziecka

 

I.    OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

 

✔      Rodzice mogą złożyć osobiście przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

✔      Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka.

✔      Przy wyborze imienia lub imion dziecka należy stosować zasady:

 • wyboru nie więcej niż dwóch imion dla dziecka,

 • wybrane imię lub imiona nie mogą mieć formy zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego,

• wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi,

• można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

✔      Kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wyboru imienia lub imion dokonano bez stosowania się do powyższych zasad lub jeżeli nie został zachowany termin do jego złożenia.

 

II.  WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI


Rodzice dziecka przedkładają w USC dokumenty tożsamości – dowody osobiste oraz wniosek.

 

 

III.  RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONIEM USŁUGI

             

Opłata skarbowa w kwocie 11 zł. za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka. 

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju  pok nr 23 lub na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica-Zdrój: 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001   (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC).

 

 

IV.  TERMIN WYKONANIA USŁUGI

           Niezwłocznie.

 

 

V.   TRYB ODWOŁAWCZY

           Odmowa przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krynicy-Zdroju w terminie 14  dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia.

 

VI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI

•  ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
•  ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
• ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
• ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim

 

VII.             INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).Ponadto treść klauzuli informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,m,308641,rodo.html

 

 

VIII.           INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA

 

✔      Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym kierownikiem lub polskim konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenie
 w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.

✔       Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone.

✔       Wzmianka w akcie urodzenia zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli urodzenie dziecka zarejestrowane jest w Krynicy-Zdroju. W sytuacji, gdy akt urodzenia sporządzony był w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o zmianie imienia(imion) dziecka.

✔     W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje