CENTRUM POMOCY

Zmiana imienia (imion) lub nazwiska

Opis sprawy

Zmiana imienia lub nazwiska

Kogo dotyczy

Wnioskodawca, przedstawiciel ustawowy

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty do wglądu,

- wniosek o zmianę

- Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia lub zmianę nazwiska (wyrażone osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym; dziecko mieszkające za granicą za może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula)

- Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć: orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka.

- Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska jego małoletniego dziecka (wyrażone osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym; osoba zamieszkała za granicą może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula)

Formularze/ Wnioski do pobrania

USC

Opłaty

Decyzja - 37 zł

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w USC w godzinach:

poniedziałek: 800-1600

wtorek-piątek: 730-1530

Termin załatwienia sprawy

Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

- art. 2-12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

(Dz. U. z 2016 r., poz. 10);

- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.);

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko