CENTRUM POMOCY

Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym

Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym

 

           OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI

 

          Zgodnie z ustawą zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

•imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

• na imię lub nazwisko używane;

•na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

•na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

          Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:

• obywatele polscy,

•cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają
  w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,

• cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.

          Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka.

          Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

          Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

          Po zmianie nazwiska, nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

          Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 

Uwaga: Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego
z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.

 

II.  WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI

 

➢     Wniosek zainteresowanego zawierający:

• dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, numer PESEL, jeżeli został nadany

• wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

• imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

• wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

• adres do korespondencji wnioskodawcy,

•uzasadnienie z podaniem ważnych powodów w rozumieniu ustawy,

• oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

➢     Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

➢     W przypadku gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

➢     Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia lub zmianę nazwiska (wyrażone osobiście lub w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym; dziecko mieszkające za granicą za może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula) jeżeli: zmiana ma dotyczyć dziecka lub zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców.

➢     Oświadczenie rodzica nie będącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska jego małoletniego dziecka (wyrażone osobiście lub w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym; osoba zamieszkała za granicą może wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula) jeżeli zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka  lub gdy zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko  zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica. (W niektórych przypadkach  zgoda nie jest wymagana, to jest po przedłożeniu prawomocnego orzeczenia sądu  o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo  prawomocnego orzeczenia sądu zezwalającego na wystąpienie z wnioskiem o zmianę   nazwiska lub imienia dziecka).

➢     Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia lub nazwiska.

 

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUG

 

          Opłata skarbowa za wydanie decyzji pozytywnej w sprawie zmiany imienia lub nazwiska : 37,00 zł.

           Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie zmiany imienia lub nazwiska : 10,00 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju  pok nr 23 lub na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica-Zdrój:  53 8802 0002 2001 0000 1401 0001   (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC).

 

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI            
Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

V.   TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krynicy-Zdroju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

     VI.PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI

• ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,
• ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne,
• ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
• ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
• ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
•  ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

 

VII.  INFORMACJA  NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na  stronie: https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,m,308641,rodo.html

 

          VIII. INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA

✔      Zmiany imienia lub (i) nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów,
a w szczególności gdy: wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, albo które zostało bezprawnie zmienione, a także na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

✔      Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.

✔      Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

✔      Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi
z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

✔      Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim
o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).

✔      Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

✔      Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.

✔      Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

✔      Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu poprzez odnotowanie tej zmiany w aktach stanu cywilnego. W przypadku gdy akty stanu cywilnego znajdują się w innym urzędzie stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję o zmianie imienia lub (i) nazwiska przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do kierownika usc, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci – również do kierownika usc, który sporządził akty urodzenia dzieci.

✔      Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wzmiankę dodatkową o zmianie imienia lub nazwiska rodzica lub rodziców osoby pełnoletniej dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby, o ile wystąpi ona z takim wnioskiem.

✔      W przypadku osób małoletnich z wnioskiem w wyżej wymienionym zakresie może wystąpić przedstawiciel ustawowy dziecka, składając stosowny wniosek
o odnotowanie zmiany imienia i/lub nazwiska rodzica w akcie urodzenia dziecka
w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

✔      Obywatel polski, który dokonał zmiany imienia i/lub nazwiska przed organami obcego państwa po dniu 1 lipca 2009 r. może wystąpić o uznanie orzeczenia
w tym zakresie na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
i wpisania na jego podstawie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia i/lub małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krynicy-Zdroju