CENTRUM POMOCY

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Opis sprawy

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Kogo dotyczy

Osoba, której akt dotyczy, matka, ojciec, siostra, brat, mąż, żona, córka, syn, babka, dziadek, wnuk, osoba, która wykaże w tym interes prawny

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty

- podanie o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, ew. dokumenty wykazujące interes prawny do otrzymania odpisu oraz potwierdzające stopień pokrewieństwa

Formularze/ Wnioski do pobrania

Wniosek

Opłaty

-odpis skrócony i wielojęzyczny - 22 zł.

-odpis zupełny - 33 zł

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w USC w godzinach:

poniedziałek: 800-1600

wtorek-piątek: 730-1530

- za pośrednictwem poczty, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP

Termin załatwienia sprawy

• Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

• Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

• art. 45, art. 125 ust.3 i 4Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) art. 45, art 124 ust.3 i 4

• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23);

• ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 262);

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.);

• konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje

Wnioskodawcą może być :

- organ państwowy ,

- osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy,

- osoba lub instytucja, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu aktu.

Odbiór dokumentów – osobiście w USC (do odbioru dokumentów uprawniony jest wnioskodawca lub osoba upoważniona) lub pocztą