CENTRUM POMOCY

Uznanie ojcostwa dziecka

Opis sprawy

Uznanie ojcostwa dziecka

 

Kogo dotyczy

Rodziców dziecka

 

Wymagane dokumenty

- dowody osobiste (obcokrajowiec – paszport),

- dokument potwierdzający ciążę (zaświadczenie lekarskie) w przypadku uznania dziecka poczętego

 

Formularze/ Wnioski do pobrania

USC

 

Opłaty

Bez opłaty

 

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Krynicy-Zdroju

ul. Kraszewskiego 7

 

Miejsce składania dokumentów

osobiście w USC w godzinach:

poniedziałek: 800-1600

wtorek-piątek: 730-1530

 

Termin załatwienia sprawy

Bezpośrednio po sporządzeniu protokołu o uznaniu ojcostwa (ok. 30 min.)

 

 Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

 

 Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, a także matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym,, właściwym ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego

 

Uwagi i dodatkowe informacje

Forma załatwienia

- przyjęcie do protokołu oświadczenia ojca o uznaniu ojcostwa dziecka oraz oświadczenia matki dziecka potwierdzającego ojcostwo, złożonych przed Kierownikiem USC lub jego zastępcą.

Uznać ojcostwo można:

- Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy domniemanie takie zostało obalone,

- gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,

- przed osiągnięciem pełnoletności przez dziecko,

- przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Uznania ojcostwa można dokonać:

- przed wybranym kierownikiem USC na terenie Polski,

- przed sądem opiekuńczym,

- za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi