CENTRUM POMOCY

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich  - EWIDENCJA  LUDNOŚCI
Tel. 18 472 55 17

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

Kogo dotyczy

Osób fizycznych i prawnych żądających udostępnienia danych osobowych lub informacji adresowych.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i  rejestru PESEL.

2.Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

4.Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

5.Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny

6.Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Formularze/wnioski do pobrania

1.Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i  rejestru PESEL.

2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych – ogólna

Opłaty

31 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych.

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

 

Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krynicy- Zdroju

Bank Spółdzielczy Krynica- Zdrój

nr rachunku 47 8802 0002 2001 0000 1401 0012 – wniosek

nr rachunku 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001– pełnomocnictwo

 

Zwolnione z opłat są osoby i jednostki organizacyjne- jeżeli wykażą w tym interes prawny w przypadku udostępnienia im danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Osoby i jednostki, które wykażą interes prawny w uzyskaniu danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia są zwolnione z opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata za pełnomocnictwo

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich – Aneta Krynicka

Miejsce składania dokumentów

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL złożyć można w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju.
Wniosek w tej samej sprawie, można złożyć wyłącznie do jednego organu gminy.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców składa się do właściwego organu gminy.

Dokumenty w formie papierowej złożyć można:
1) osobiście

a) w pok. Nr 16 Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju

Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30


2) pocztą na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój


Wniosek w formie elektronicznej złożyć można przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
- ePUAP https://pz.gov.pl/ załączając odpowiedni wniosek do formularza \"Pismo ogólne do podmiotu publicznego\"

Termin załatwienia sprawy

 Do 30 dni (KPA).

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

2.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

3. ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności  (Dz. U. 2019, poz. 1016)

4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

5.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego .

6.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.

7.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.  

5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.