Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Ochrona środowiska

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłata ustalana ryczałtowo za rok kalendarzowy Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zużycie wody na danej nieruchomości Wniosek o szacowanie szkód łowieckich WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Wzór wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla włascicieli nieruchomosci, dla których metodą ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zużycie wody na danej nieruchomości ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Sprawy obywatelskie

Dopisanie do spisu wyborców Głosowanie korespondencyjne Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL Udostępnienie rejestru wyborców Udostępnienie spisu wyborców Wpisanie do rejestru wyborców Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców Wydawanie dowodu osobistego Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Zameldowanie na pobyt stały Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Zgłoszenie pobytu czasowego Zgłoszenie pobytu stałego Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców

Podatki

Interpretacja przepisów prawa podatkowego Określenie/ korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportu dla osób fizycznych i prawnych Opłata miejscowa Opłata targowa Opłata uzdrowiskowa Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych Udzielanie ulg z tytułu podatków i opłat w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. Zaświadczenia w sprawach podatkowych Zwolnienie z podatku od nieruchomości za I kwartał 2021 r. gruntów, budynków i budowli zwiazanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Drogownictwo

Lokalizacja w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Oświadczenie o możliwości połączenia nieruchomości do drogi publicznej Uzyskanie jednorazowej wjazdówki do strefy ruchu pieszego Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg tj. prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam

Gospodarka lokalowa

Najem lokalu mieszkalnego (socjalnego/zamiennego) Przyznanie dodatku mieszkaniowego Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej Gminy Krynicy–Zdroju lub jej jednostki podległej Wniosek o umorzenie czynszu z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych

Profilaktyka uzależnień

Objęcie leczeniem odwykowym

Urząd Stanu Cywilnego

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa Oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków składane przed Kierownikiem urzędu stanu cywilnego (nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca) Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Uznanie ojcostwa dziecka Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnym

Działalność gospodarcza

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych Pełnomocnictwo do reprezentowania przed urzędami i organami administracji rządowej i samorządowej Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wniosek o wymianę licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową Wniosek o zmianę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wydanie promesy licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych Wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz poszukiwanych przedsiębiorców Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering) Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych pozostałych po wygaśnięciu zezwolenia (zezwoleń) Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami kategoryzowanymi przez wojewodę (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska)

Skargi i wnioski

Skargi, wnioski, zapytania

Informacja Publiczna

Udostępnianie danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krynica-Zdrój Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Architektura i planowanie przestrzenne

Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Polityka społeczna

Wniosek o dodatek osłonowy

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój

Transport drogowy

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie gminy Krynicy-Zdroju

Sport i Rekreacja

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Infrastruktura miejska

Zgłoszenie uszkodzenia oświetlenia ulicznego