CENTRUM POMOCY

Działalność gospodarcza

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych Pełnomocnictwo do reprezentowania przed urzędami i organami administracji rządowej i samorządowej Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami kategoryzowanymi przez wojewodę (inne niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska) Wydanie promesy licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż napojów alkoholowych Wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz poszukiwanych przedsiębiorców Wniosek o wymianę licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu osób taksówką osobową Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering) Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych pozostałych po wygaśnięciu zezwolenia (zezwoleń)

Informacja Publiczna

Udostępnianie danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krynica-Zdrój Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Transport drogowy

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie gminy Krynicy-Zdroju

Sport i Rekreacja

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Urząd Stanu Cywilnego

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Uznanie ojcostwa dziecka Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego Zmiana imienia (imion) lub nazwiska Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krynica-Zdrój

Ochrona środowiska

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Wniosek o szacowanie szkód łowieckich

Podatki

Zaświadczenia w sprawach podatkowych Interpretacja przepisów prawa podatkowego Udzielanie ulg z tytułu podatków i opłat w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym Określenie/ korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportu dla osób fizycznych i prawnych Ustalenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego Opłata miejscowa Opłata uzdrowiskowa Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych Opłata targowa

Gospodarka lokalowa

Przyznanie dodatku energetycznego Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej Gminy Krynicy–Zdroju lub jej jednostki podległej Przyznanie dodatku mieszkaniowego Najem lokalu mieszkalnego (socjalnego/zamiennego)

Drogownictwo

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg tj. prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam Oświadczenie o możliwości połączenia nieruchomości do drogi publicznej Lokalizacja w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Architektura i planowanie przestrzenne

Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ustaleniu warunków zabudowy

Skargi i wnioski

Skargi, wnioski, zapytania

Profilaktyka uzależnień

Objęcie leczeniem odwykowym

Infrastruktura miejska

Zgłoszenie uszkodzenia oświetlenia ulicznego

Sprawy obywatelskie

Wydawanie dowodu osobistego Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym Burmistrza Krynicy-Zdroju Dopisanie do spisu wyborców Głosowanie korespondencyjne Udostępnienie rejestru wyborców Udostępnienie spisu wyborców Wpisanie do rejestru wyborców Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Zameldowanie na pobyt stały Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców