Budowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Muszynce

Nazwa projektu: Budowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Muszynce

 

Nr projektu: RPMP.11.02.00-12-0724/17

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Całkowita wartość projektu  1 718 538,22 PLN

Wydatki kwalifikowane:  1 120 852,88 PLN

Dofinansowanie w kwocie: 840 639,66 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 728 554,37 PLN

Wkład własny:  280 213,22 PLN

 

Data zakończenia realizacji projektu:  30.06.2020r.

 

 

Celem bezpośrednim projektu jest budowa Wiejskiego Domu Kultury w Muszynce, co pozwoli stworzyć atrakcyjną przestrzeń do działań kulturalnych dla różnych grup mieszkańców podobszaru rewitalizacji. Realizacja projektu sprawi, iż mieszkańcy Muszynki otrzymają realną możliwość uczestniczenia w kulturze i wszelkich działaniach, które z tym się wiążą tj. edukacji artystycznej, pielęgnowaniu tradycji, koncertach, spektaklach, a także możliwości rozwijania szeregu inicjatyw społecznych i kulturalnych, w tym także transgranicznych budujących społeczeństwo obywatelskie Muszynki.

 

Planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest budowa budynku Wiejskiego Domu Kultury z budową instalacji wew. instalacja gazu, wody, kanalizacji sanit., energii elektrycznej, wody do celów p.poż, budową przyłączy energii elektrycznej, gazu, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do potoku Muszynka, przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz zagospodarowanie terenu, wraz z budową niekwalifikowanego w projekcie garażu dla OSP.  W efekcie powstanie budynek o wym. 24,92 x 19,90 m, pow. zabudowy wynoszącej 316,50 m2 i pow. użytkowej wynoszącej 270,03 m2. Powierzchnia podjazdu i miejsc postojowych wyniesie 264 m2. Budynek będzie stanowił prostą, zwartą bryłę, założoną na planie zbliżonym do litery L. Budynek przykryty jest dachem o spadku głównych połaci dachowych wynoszącym 22 stopnie. Posiada jedną kondygnację nadziemną, nie posiada poddasza i piwnic. Placówka będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Główne wejście do projektowanego budynku dostępne jest z poziomu urządzonego terenu poprzez rampę dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi utwardzone dojście wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku projektuje się 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, miejsca postojowe wykonane w z kostki brukowej, przed budynkiem projektuje się utwardzenie terenu i zagospodarowanie zieleni.

 

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardu, atrakcyjności i dostępności przestrzeni spotkań dla mieszkańców obszaru uznanego za zdegradowany w rejonie miejscowości Muszynka, a poprzez to integrowanie mieszkańców, rozbudzanie więzi społecznych oraz zwiększanie poczucia lokalnej tożsamości i satysfakcji z miejsca zamieszkania. Obiekt pełnił będzie funkcję Wiejskiego Domu Kultury, jednocześnie wykorzystany zostanie jako Świetlica Środowiskowa, zaś garaż zlokalizowany w budynku przeznaczony zostanie na potrzeby lokalnej OSP.

Tagi