Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW „WYPRAWKA SZKOLNA 2022”

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW „WYPRAWKA SZKOLNA 2022”

Treść

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

„WYPRAWKA SZKOLNA 2022”

 

Pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom niepełnosprawnym, na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Wysokości dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r.:

 

225 zł – dla ucznia:

 1. z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

390 zł – dla ucznia:

 1. słabowidzącego,
 2. niesłyszącego,
 3. słabosłyszącego,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f,

uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

 

445 zł – dla ucznia:

 1. słabowidzącego,
 2. niesłyszącego,
 3. słabosłyszącego,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f,

uczęszczającego do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klas IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej
w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych, lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Wnioski można pobrać poniżej, w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, lub w Centrum Księgowo-Administracyjnym Oświaty Gminy Krynica-Zdrój ul. Szkolna 3.

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  18 472 55 41.

Termin składania wniosków:  do  9 września 2022r.

 

Załączniki:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023
  pobierz wniosek PL w formacie doc>>
  pobierz wniosek UA w formacie doc>>
 2. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU