Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 6.06.2022 do 5.07.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój - "Muszynka 1" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 6.06.2022 do 5.07.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój -

Treść

OGŁOSZENIE Burmistrza Krynicy-Zdroju

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Krynicy–Zdroju Nr XLVI.353.2022 z 14 lutego 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica–Zdrój - „Muszynka 1”,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 06.06.2022 r. do 05.07.2022 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica–Zdrój - „Muszynka 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy- Zdroju w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju: www.krynica-zdroj.pl Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 20.06.2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 (sala nr 14 USC) odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu.
Ponadto na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informa-cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu planu, w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu i w BIP-ie, oprócz ww. projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów.
W związku z powyższym informuję, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) mogą składać uwagi do wyłożonych do wglądu publicznego dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia. Uwagi należy składać do Burmistrza Krynicy-Zdroju, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7 na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ugukry@ns.onet.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Eu-ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,1510482,klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-celu-realizacji-wniosku-o-sporzadzeniezmian.html

Załączniki

Pobierz plik: Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w…(pdf, 1,692.88KB)

Pobierz plik: Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.pdf(pdf, 1,258.25KB)

Pobierz plik: Oświadczenie Katarzyny Salabury.pdf(pdf, 514.75KB)

Pobierz plik: Oświadczenie Marii Modzelewskiej.pdf(pdf, 541.46KB)

Pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko.doc(doc, 1,163.50KB)

Pobierz plik: Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.doc(doc, 122.50KB)

Pobierz plik: Załącznik graficzny - mapa w formacie pdf(pdf, 1,027.01KB)