Informacja dotycząca dofinansowanie zakupu podręczników „WYPRAWKA SZKOLNA 2021”

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

„WYPRAWKA SZKOLNA 2021”

 

Pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom niepełnosprawnym, na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Wysokości dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r.:

 

225 zł – dla ucznia:

 1. z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

 

390 zł – dla ucznia:

 1. słabowidzącego,
 2. niesłyszącego,
 3. słabosłyszącego,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f,

uczęszczającego szkoły I stopnia lub  branżowej szkoły II stopnia;

 

445 zł – dla ucznia:

 1. słabowidzącego,
 2. niesłyszącego,
 3. słabosłyszącego,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f,

uczęszczającego do klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022, lub w Centrum Księgowo-Administracyjnym Oświaty Gminy Krynica-Zdrój ul. Szkolna 3.

 

W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu  18 472 55 41.

 

Termin składania wniosków:  do 10 września 2021 r.

 

Załączniki:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 (docx 16.7 KB)
 2. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU (docx 16.5 KB)
Tagi