Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Krynicy-Zdroju za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.: Dz. U. 2020 poz. 1378; Dz. U. 2021 poz. 1038) Burmistrz Krynicy-Zdroju przedstawia Radzie Miejskiej w Krynicy-Zdroju raport o stanie Gminy Krynicy-Zdroju za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.,

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Krynicy-Zdroju za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy Gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz zgodnie z § 26 ust. 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju stanowiącego Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Krynicy-Zdroju zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia – maksymalny czas wystąpienia wynosi 3 minuty. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Krynicy-Zdroju odbędzie się 27 lipca 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju przy ulicy Kraszewskiego 37.

W związku z powyższym zgłoszenia w formie pisemnej będą przyjmowane do dnia 26 lipca 2021 r. w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu /pokój nr 43/.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Kancelarii Urzędu pokój nr 11 i na stronie internetowej Urzędu /www.krynica-zdroj.pl/... kliknij aby pobrać formularz w formacie doc 45.0 KB 


KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; sprost.: Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2/, dalej RODO, informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00;

dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, o którym mowa w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO a także ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa;

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Przewodnicząca Rady

Irena Weber-Grelecka

Tagi