Punkty szczepień przeciw COVID-19 na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

PUNKTY SZCZEPIEŃ NA TERENIE GMINY KRYNICY-ZDROJU

 

1. Bartłomiej Cabala SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA „ARCUS”

Punkt szczepień - Krynica-Zdrój, ulica J. I. Kraszewskiego 118

Numer telefonu

18 471 56 52

 

2. SANATORIUM UZDROWISKOWE "LEŚNIK-DRZEWIARZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Punkt szczepień - Krynica-Zdrój, ulica Podgórna 1

Numer telefonu

18 471 28 61

 

3. ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ALFA w Krynicy Zdroju

Punkt szczepień - Krynica-Zdrój, ulica Reymonta 21

Numer telefonu

18 471 29 71

 

4. UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Sanatorium Uzdrowiskowe Patria

Punkt szczepień - Krynica-Zdrój, ulica Kazimierza Pułaskiego 35

Numer telefonu

18 471 28 11

 

5. Małgorzata Wojewoda

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tyliczu

Punkt szczepień – Tylicz, ulica Boczna 6

Numer telefonu

18 471 13 25

 

Aktualna mapa punktów szczepień znajduje się również pod adresem  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ 

 

Informacja dotycząca transportu do punktów szczepień

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID – 19  Gmina  Krynica-Zdrój uruchomiła telefon kontaktowy, pod którym mieszkańcy Gminy Krynicy-Zdroju będą mogli zamawiać bezplatny transport do punktów szczepień populacyjnych.

Oferta transportu do punktów szczepień skierowana jest do osób w podeszłym wieku, jak i z niepełnosprawnością. Ponadto przewidziano także możliwość transportu osób zdrowych w przypadku znacznego oddalenia punktu szczepienia od miejsca zamieszkania.

Zapotrzebowanie na transport można zgłaszać pod numerem telefonu:

18 472 55 18

Telefon będzie czynny w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek          od 8:00 do 16:00

Wtorek-piątek       od 7:30 do 15:30 

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych  w związku z realizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi sars-cov-2, w tym osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; sprost.: Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2/, dalej RODO, informujemy, że:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00;
2)    dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
3)    Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy) przetwarzane są w celu organizacji transportu do punktów szczepień. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d oraz e RODO a także ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 7 ust. 1);
4)    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne (w tym Wojewoda Małopolski) lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;
5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7)    posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
8)    ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
9)    podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zapewnienia transportu do punktów szczepień. Konsekwencją niepodania danych będzie brak zapewnienia transportu;
10)    Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Tagi