Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju


Burmistrz Krynicy-Zdroju zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju.

Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje oraz podmioty działające w zakresie pożytku publicznego, których terenem działalności jest Gmina Krynica-Zdrój.

Termin zgłoszeń upływa dnia 4 stycznia 2021 roku  o godz.1600

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój lub drogą elektronicznąna adres email: ugukry@ns.onet.pl
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną decyduje data wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszenia przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju - kliknij i pobierz dokument w formacie doc 

Oświadczenia kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju - kliknij i pobierz dokument w formacie doc

Upoważnienie do reprezentowania organizacji - kliknij i pobierz dokument w formacie doc

 

INFORMACJE

Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju organizowane są na podstawie Uchwały Nr XXXI.214.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Kadencja Rady trwa 3 lata, a w jej  8 osobowy skład wchodzi: 
1)    dwóch przedstawicieli Burmistrza Krynicy-Zdroju,
2)    dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju,
3)    czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie Gminy Krynicy-Zdroju.


1.    Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organizacje prowadzące działalność na terenie Gminy Krynicy-Zdroju.
2.    Każda organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady.
3.    Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia przedstawicieli organizacji do Rady i przesłanie go w formie papierowej lub elektronicznie Burmistrzowi Krynicy-Zdroju w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, przy czym decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. 
4.    Kandydat na członka Rady wyraża zgodę na kandydowanie na formularzu oświadczenia kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krynicy-Zdroju.
5.    Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
6.    Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju zawierające listę kandydatów zamieszcza się:
•    na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl
•    na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.
7.    W terminie 30 dni od daty zakończenia naboru kandydatów Burmistrz wyznacza termin zebrania wyborczego, informując o nim organizacje. 
8.    Organizacja uczestnicząca w zebraniu wyborczym nie ma obowiązku zgłaszać swojego kandydata do Rady.
9.    Każda uczestnicząca w zebraniu organizacja jest reprezentowana podczas wyborów przez jedną osobę upoważnioną przez swoje władze, na podstawie upoważnienia. Osoba ta może reprezentować tylko jedną organizację.
10.    W zebraniu uczestniczy przedstawiciel Burmistrza Krynicy-Zdroju.
11.    Przedstawiciele organizacji wybierają w głosowaniu jawnym dwóch członków komisji skrutacyjnej. Członek Komisji skrutacyjnej nie może jednocześnie kandydować w wyborach do Rady.
12.    Komisja skrutacyjna składa się z trzech osób: jednego przedstawiciela wskazanego przez Burmistrza Krynicy-Zdroju i dwóch przedstawicieli organizacji.
13.    Podczas zebrania wyborczego następuje prezentacja kandydatów oraz głosowanie na członków Rady w trybie tajnym.
14.    Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania.
15.    Przedstawiciel organizacji po podpisaniu listy obecności otrzymuje jedną kartę do głosowania.
16.    Na podstawie listy obecności członek Komisji skrutacyjnej wzywa przedstawiciela organizacji do oddania głosu poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania.
17.    Każda organizacja może oddać głos na jednego kandydata w każdym obszarze tematycznym.
18.    Wynik głosowania ustala komisja skrutacyjna. Po głosowaniu na kandydatów komisja skrutacyjna przelicza karty do głosowania, a następnie przystępuje do liczenia głosów. Komisja skrutacyjna jest odpowiedzialna za przebieg wyborów.
19.    Do Rady wchodzą cztery osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na dwóch lub więcej kandydatów przeprowadza się dodatkowe głosowanie, zgodnie z zasadami wyborów do Rady. 
20.    Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów, z wynikami wyborów, którego załącznikami są karty do głosowania oraz lista obecności.
21.    Wyniki głosowania oraz informację o osobach, które zostały wybrane do Rady, Burmistrz Krynicy-Zdroju w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia wyborów ogłasza na:
•    stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl
•    stronie BIP Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

Tagi