Ogłoszenie o wynikach konsultacji Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju informuje, iż w wyniku ogłoszonych w dniu 19 października 2020 roku konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2021 rok” do upływu terminu wskazanego w konsultacjach nie wpłynęły żadne opinie od podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach w/w aktu prawa miejscowego.

Na podstawie §4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr LIV/382/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 września 2010 roku konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.

Krynica-Zdrój, 19 listopada 2020 roku

Tagi