Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu dotycząca ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu dotycząca ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje o opublikowaniu przez
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ( EFSA) ostrzeżenia dotyczącego
ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem
w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie Rosji i Kazachstanu.
Re gion ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do
Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie,
w tym w Polsce.
W związku z tym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu
pnypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków (Dz.U. z 2017 poz. 722).
Na terytorium Polski:

ZAKAZUJE SIĘ:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

NAKAZUJE SIĘ :

 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy
podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej
o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej
śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych
takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów,
duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Informacje zawarte w piśmie proszę przekazać drogą zwyczajowo przyjętą do jak
największej liczby odbiorców.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu
Włodzimierz Janczy

Tagi