Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Treść

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910,
późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami
w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
  i ich wynagradzania
 • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał egzamin, zgodnie z przepisami:
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
   u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r.
   (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.) – egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza;
  • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
   u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna),
  • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.

PracodawcaRzemieślnik to:

 1. Osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek - jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. - Prawo Przedsiębiorców, lub
 2. Osoby fizyczne – wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.

Pracodawca nie będący rzemieślnikiem w przypadku, kiedy zatrudnia osobę prowadzącą zakład
w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Wówczas kształci młodocianego pracownika, który zdaje egzamin zawodowy przez OKE.

W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle, do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych
oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MUSI POSIADAĆ - (dotyczy umów zawartych
od 1 września 2019r.):

 • ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. (Dz. U. 2019 r. poz. 391) i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
 • ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty
  i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
 • ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
 • w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym - ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
 • przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
 • kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają
co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto
:

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać
   i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów:
  • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym
  do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu, do umów zawartych przed 1 września 2019r. określają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 poz. 1644).

Kwota dofinansowania, po uwzględnieniu pomocy publicznej, kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • do 8.081 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
  jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się
  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • do 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) – wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1 wynosi do 10.000 zł. – dotyczy umów zawartych
od 1 września 2019r.
Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego,
o której mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

 

Wnioskodawca ubiegający się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika przedkłada następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie pomocy de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy;
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 • kopię odpowiedniego dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownia, albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy - zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia – w przypadku zmiany umowy (np. kserokopia świadectwa pracy od poprzedniego pracodawcy – potwierdzona za zgodność z oryginałem);
 • kopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Załączone kserokopie dokumentów należy obustronnie potwierdzić za zgodność z oryginałem
przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego
w Krynicy-Zdroju lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Szczegółowych informacji o realizacji zadania udziela
Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty Gminy Krynica-Zdrój,  tel. (18) 472-55-41

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA>>

ZAWIADOMIENIE o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem>>

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis>>

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA>>

Oświadczenie o statusie Pracodawcy>>

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis>>