Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Krynicy-Zdroju za 2019 rok

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Krynicy-Zdroju za 2019 rok

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Krynicy-Zdroju przedstawia Radzie Miejskiej w Krynicy-Zdroju raport o stanie Gminy Krynicy-Zdroju za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r., który w związku z art. 15z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), przedłuża się o 60 dni.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Krynicy-Zdroju za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy Gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym oraz zgodnie z § 26 ust. 5 Regulaminu Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju stanowiącego Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Krynicy-Zdroju zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia – maksymalny czas wystąpienia wynosi 3 minuty. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Krynicy-Zdroju odbędzie się 17 sierpnia 2020 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przy ulicy Kraszewskiego 37.

W związku z powyższym zgłoszenia w formie pisemnej będą przyjmowane do dnia 14 sierpnia 2020 r. w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu /pokój nr 43/.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Kancelarii pokój nr 11 i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju TUTAJ>>>

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; sprost.: Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2/, dalej RODO, informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00;
  2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, o którym mowa w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO a także ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
  9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa;
  10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Przewodnicząca Rady
Irena Weber-Grelecka

Tagi