Trzeci nabór do Projektu grantowego Małopolska Niania 2.0

Trzeci nabór do Projektu grantowego Małopolska Niania 2.0

 

Szanowni Państwo

Rodzice dzieci w wieku do lat 3

 

Województwo Małopolskie w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3 uruchomiło trzeci nabór do Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ta inicjatywa Województwa Małopolskiego o wartości ponad 19,5 mln zł ma na celu stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Realizatorem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, a szczególnie do mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3. O możliwość dofinansowania kosztów zatrudnienia Niani mogą ubiegać się rodzice najmłodszych dzieci, którzy ze względu na konieczność sprawowania nad nimi opieki nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Wnioski o przyznanie wsparcia należy składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:

- pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl), – skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku oraz załączników\- poczta tradycyjna na adres :Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),

- osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków- w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomenduje się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lube-mailowym.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0" (nabór 2020). Poniżej prezentujemy Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami, w tym m.in. wzór wniosku o przyznanie wsparcia.

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0”.

Regulamin naboru w formacie pdf

Załącznik nr 1 - wniosek w formacie pdf  / wniosek w formacie doc

Załącznik nr 2 - lista gmin w formacie pdf

Załącznik nr 3 - wzór promesy przyznania grantu w formacie pdf

Załącznik nr 4 - wzór umowy o powierzenie grantu w formacie pdf

Załącznik nr 5 - wzór umowy uaktywniającej w formacie pdf

Załącznik nr 6 - wzór rezygnacji w formacie pdf

Tagi