Informacja o ponownym podziale środków finansowych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2019

Dodatkowe środki z PFRON dla Małopolski

Województwo Małopolskie otrzyma jeszcze więcej środków z PFRON na realizację zadań z 
zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie ponownego podziału środków 
finansowych Funduszu na 2019 rok. Na podstawie uchwały Województwo Małopolskie 
otrzyma dodatkowe 3 501 608,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 93 634844,00 zł na 2019 rok. 
Plan finansowy PFRON dotyczący WOjewództwa Małopolskiego przewiduje dla samorządu 
województwa 13 370 620,00 zł oraz dla samorządów powiatowych 80264224,00 zł. 
Samorząd Województwa otrzyma 13 370620,00 zł, to 1,5 mln więcej niż w roku ubiegłym. W  2018 roku środki te wynosiły 11 922 842,00 zł. Środki PFRON przeznaczone zostaną na 
kosztowne działania infrastrukturalne i wspierające placówki, m.in. dofinansowanie robót 
budowlanych w obiektach służących rehabilitacji oraz dofinansowanie kosztów tworzenia i 
działania zakładów aktywności zawodowej. 
Samorządy powiatowe na terenie Małopolski na realizację powiatowych programów działań 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami otrzymają łącznie 80 264 224,00 zł, to ponad 12 
więcej niż w roku ubiegłym. W 2018 roku na ten cel przeznaczono 71 225 681,00 zł. 
Samorządy powiatowe wykorzystają środki PFRON na dofinansowanie tworzenia i 
funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz na wsparcie osób indywidualnych. 
Wsparcie z zakresu rehabilitacji społecznej, m.in. uczestnictwo w turnusach 
rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego realizowane jest przez 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR), natomiast wsparcie aktywizacji zawodowej, tj. finansowanie instrumentów lub usług rynku pracy w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieni, realizowane jest przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność 
wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia 
finansowanego ze środków PFRON. W Małopolsce do SOW przystąpiły już wszystkie 22 
powiaty. System Obsługi Wsparcia umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i 
podmiotom działającym na łch rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON bez wychodzenia z domu. 
Podziałv środków PFRON dostępne są na stronie: PFRON: 
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-o-ponownym-
 podziale-srodkow-finansowych-dla-samorzadow-wojewodzkich-i-powiatowych-w/

 

Tagi