"Woda jako odnawialne źródło energii"

,,Woda jako odnawialne źródło energii”*

 

Koła wodne można uznać za najstarsze urządzenia przetwarzające energię wody na energię mechaniczną. Na początku były wykorzystywane w celu napędzania młynów wodnych do dostarczania wody i nawadniania pól uprawnych, z czasem zaczęto używać je do innych celów np. do napędu narzędzi wykorzystywanych w tartakach czy kuźniach.

Wynalezienie turbiny wodnej w XIX w. pozwoliło na znaczny rozwój energetyki wodnej. Powstawały wówczas elektrownie wodne na małych i dużych rzekach. Turbina (składająca się m.in. z wirnika oraz łopatek) wraz z połączonym generatorem stanowi najważniejszy element tych elektrowni. Taki współdziałający zespół wodny zamienia energię kinetyczną lub mechaniczną przepływającej wody na energię elektryczną.

Ze względu na typ wyróżnia się elektrownie:

przepływowe (budowane na rzekach o małym spadku),

zbiornikowe (w ich skład wchodzą zbiorniki, co pozwala na zamianę energii elektrycznej wg zapotrzebowania),

szczytowo–pompowe (posiadające dwa zbiorniki, w obrębie których woda może być przepompowywana),

pływowe (wykorzystujące energię odpływów lub przypływów mórz i oceanów),

falowo–pływowe (wykorzystujące energię pochodząca z fal lub prądów morskich).

Taki sposób produkowania energii elektrycznej nie powoduje emisji szkodliwych gazów i pyłów, a wyprodukowana energia jest tańsza niż pozyskana z paliw kopalnych. Zbiorniki wodne budowane przy elektrowniach mogą być wykorzystane do zaopatrzenia miast w wodę oraz do celów rekreacyjnych. Niestety takie elektrownie mogą stanowić zagrożenie dla niektórych gatunków ryb. Ponadto powyżej zapory mogą gromadzić się zanieczyszczenia, pogarszające jakość wody. Natomiast poniżej zapory zwiększona erozja prowadzi do obniżenia dna rzeki oraz poziomu wód gruntowych.

W Polsce jest duży potencjał wykorzystania zasobów wodnych. Wśród rzek największe znaczenie ma Wisła, Odra oraz dorzecza tych rzek.  Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby jedynie w 12% .  W Norwegii, aż 98% energii elektrycznej jest produkowane w elektrowniach wodnych.

 

 

*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 


[1] Hodana M., Holtzer G., Kalandyki K. i in. „Odnawialne źródła energii” Poradnik Kraków 2012

Tagi