Źródła zanieczyszczenia powietrza

,,Źródła zanieczyszczenia powietrza”*

 

Zanieczyszczenie powietrza, czyli wprowadzenie do powietrza szkodliwych substancji (w postaci stałej, ciekłej lub gazowej) ze względu na źródła można podzielić na:

pochodzenia naturalnego (wybuchy wulkanów, bagna, pożary (lasów, sawann, stepów), gejzery, gleby i skały ulegające erozji, burze piaskowe, wyładowania atmosferyczne, czynniki biologiczne). W wyniku tych zjawisk do powietrza dostają się m.in: popioły i gazy wulkaniczne, tlenki węgla, dwutlenek siarki, siarkowodór, metan, amoniak, metale ciężkie, pyłki, zarodniki),

pochodzenia antropogenicznego, czyli związane z działalnością człowieka. Ze względu na sektor gospodarki można wyróżnić te, które związane są z: energetyką (kopalnie, szyby wiertnicze, paliwa kopalne), przemysłem (przemysł ciężki, metalurgiczny, farmaceutyczny), komunikacją (transport lądowy i wodny), działalnością komunalno-bytowy (paleniska domowe, kotłownie lokalne, gospodarstwa rolne, gromadzenie i utylizacja odpadów).

Oprócz tego ze względu na sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń można wyróżnić emisje punktowe (substancje szkodliwe odprowadzane są do powietrza w sposób zorganizowany np. przez komin), powierzchniowe (zanieczyszczenia komunalne pochodzące z palenisk domowych, otwarte zbiorniki) i liniowe (emisje wzdłuż szlaków komunikacyjnych, związane z transportem).

W wyniku działalności człowieka do powietrza dostają się takie związki jak: pyły, tlenki węgla, tlenki azotu, tlenek siarki, dioksyny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie. Substancje zanieczyszczające ze względu na swój charakter i łatwość rozprzestrzeniania się, oddziałują na wszystkie elementy środowiska naturalnego, na zdrowie człowieka i dorobki jego działalności. To jaka jest jakość powietrza na danym obszarze zależy nie tylko od ilości  i rodzaju zanieczyszczeń, ale również od położenia geograficznego (obniżenie terenu np. w  kotlinie lub dolinie rzek utrudnia cyrkulację powietrza i powoduje gromadzenie się zanieczyszczeń), pogody (niski poziom opadów i bezwietrzna pogoda powodują koncentrację zanieczyszczeń), ilości terenów zielonych (rośliny są pewnego rodzaju filtrami zanieczyszczeń dlatego im jest ich mniej tym gorzej dla jakości powietrza) [1].

 

 

 

*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.  


[1] Kraszewski D., Grzesińska D.; Jesteś tym, czym oddychasz, Kompendium wiedzy na temat niskiej emisji; Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Warszawa, 2016.

Tagi