List otwarty do Klubów Hokejowych i Mieszkańców Gminy

Kluby Hokejowe, Mieszkańcy Gminy

Szanowni Państwo,

Realizując zapowiedzi składane w kampanii wyborczej rozpoczynam działania zmierzające do ustabilizowania sytuacji krynickiego hokeja. Działania mają na celu zapewnienie stabilizacji organizacyjnej i finansowej by klub hokejowy KTH stał się znowu liczącym podmiotem w walce o najwyższe laury sportowe.

Działania podzieliłem na kilka etapów. Pierwszy, który rozpoczynam niniejszym pismem polega na zaproszeniu wszystkich przedstawicieli środowiska hokejowego do rozmów na temat docelowego kształtu przyszłego klubu KTH.

Kolejnym etapem będzie wydzielenie w budżecie Gminy pozycji gwarantującej środki finansowe na działalność klubu hokejowego. Zaznaczam, że chcę, aby w tej pozycji znalazły się wszystkie środki, jakie będą przeznaczone na hokej, aby w końcu zapanował porządek i przejrzystość w finansowaniu krynickiego hokeja. Określone kwoty zostaną zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kilka lat do przodu, by ułatwić rozmowy z potencjalnymi sponsorami a także w celu zaplanowania wydatków wewnątrz klubu.

Chciałbym, abyście Państwo odpowiedzieli na niniejsze pismo wskazując co i jak należy zrobić, by powstał silny, zarówno sportowo jak i organizacyjnie, podmiot realizujący szkolenie oraz rozgrywki we wszystkich kategoriach wiekowych w hokeju zarówno męskim jak i żeńskim. Deklaruję, że koszty szkolenia dzieci i młodzieży w zdecydowanej części pokrywane będą z budżetu Gminy.

Warunkiem niezbędnym prawidłowego funkcjonowania takiego klubu są sponsorzy. Dlatego chcę, aby docelowo środki z budżetu Gminy pokrywały nie więcej niż 50% całkowitych kosztów klubu.

Proszę, aby odpowiedź na niniejsze pismo zawierała również informacje na temat działalności reprezentowanych przez Was klubów, w szczególności wielkość budżetu w danym sezonie, wysokość środków uzyskanych od sponsorów, osiągnięcia sportowe, uzyskane dotacje np. z UE. Celem rzetelnego oglądu sytuacji, prosimy o wskazanie także niespłaconych zobowiązań oraz faktycznych kosztów funkcjonowania klubu w rozbiciu na wydatki sprzętowe, opłaty za wyjazdy, wynagrodzenia trenerów, wyżywienie, koszty sędziów i innych. Jeżeli dany klub pobiera składki od członków, to proszę o przedstawienie kwot uzyskanych z tego tytułu w rozbiciu miesięcznym i rocznym.

Oczekuję także wskazania przez Państwa wizji rozwoju krynickiego hokeja w dłuższej perspektywie np. 5-10 lat, ze wskazaniem orientacyjnych kosztów realizacji tejże wizji w poszczególnych latach.

Oczekuję na Państwa propozycje w terminie do 23 grudnia 2018 r.

Proszę Państwa o wsparcie mojej inicjatywy bo to Wy jesteście fachowcami w zakresie hokeja i Wasze rady pozwolą wybrać najlepsze rozwiązanie.

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba

Tagi