CENTRUM POMOCY

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Opis sprawy

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Kogo dotyczy

Osoba rozwiedziona

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty;

- prawomocny wyrok rozwodowy, jeśli jeszcze nie wpłynął do USC z sądu

Formularze/ Wnioski do pobrania

USC

 Opłaty

Protokół - 11 zł

Jednostka/ osoba odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7

Miejsce składania dokumentów

osobiście w USC w godzinach:

poniedziałek: 800-1600

wtorek-piątek: 730-1530

Termin załatwienia sprawy

Bezpośrednio po złożeniu oświadczenia (ok. 30 min.).

Podstawa prawna

1.Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) art. 90

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082), art. 59

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi i dodatkowe informacje

Forma załatwienia sprawy:

– przyjęcie do protokołu oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, złożonego przed Kierownikiem USC,

- oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,

- w trybie art. 59 k. r. o. można powrócić jedynie do nazwiska noszonego w chwili zawarcia ostatniego małżeństwa.

 

Uwaga: Jeśli akt małżeństwa został sporządzony w Urzędzie Stanu cywilnego w Krynicy-Zdroju lub gdy akt ten jest zarejestrowany w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego, oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może zostać złożone w dniu złożenia wniosku. W pozostałych przypadkach oświadczenie będzie można złożyć po zmigrowaniu aktu małżeństwa tj. po przeniesieniu papierowej wersji aktu do rejestru elektronicznego przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego.