CENTRUM POMOCY

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

 

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI

    Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
    Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego.
    Jeżeli oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa przyjął kierownik USC w którym sporządzono akt małżeństwa, do aktu małżeństwa dołączana jest niezwłocznie wzmianka dodatkowa o nazwisku rozwiedzionego małżonka. W pozostałych przypadkach kierownik urzędu stanu cywilnego,który przyjął oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu małżeństwa w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
    Po upływie terminu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.

II.    WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI

•    wniosek osoby rozwiedzionej,
•    dokument tożsamości strony - dowód osobisty lub paszport.


III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUG
    
Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa - 11,00 zł.
Wpłaty opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju pok nr 23 lub na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica-Zdrój:  53 8802 0002 2001 0000 1401 0001   (dowód wpłaty należy przedłożyć w USC).

IV.    TERMIN ZAŁATWIENIA                              

Niezwłocznie.


V.    TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


VI.PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI                     

•    ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
•    ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
•    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
•    ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
•    ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim.


VII. INFORMACJA  NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na  stronie: https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,m,308641,rodo.html


VIII. INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA

    1. Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia     rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.
    2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.