Przejdź do stopki

Dofinansowanie wymiany kotłów

Treść

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRYNICY-ZDROJU

 Uprzejmie informuję, iż w realizowanym przez Gminę programie pn.: „Redukcja niskiej emisji poprzez montaż kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krynica-Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pozostało już tylko 10 wolnych miejsc na wymianę piecy !

W/w projekt obejmuję wymianę starego, nieefektywnego pieca na węgiel, drzewo na nowoczesne piece gazowe wraz z dostosowaniem instalacji wewnętrznej. Maksymalna kwota dotacji przyznawanej na ten cel może wynieść do 14 000,00 zł.

Serdecznie zapraszam i gorąco zachęcam do udziału w programie. Wszelkie niezbędne informacje i pytania proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju pok. 1 lub na numer tel.: 18 472 55 36.


Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji-SPR.

[08.11.2022]

KONKURS EKOLOGICZNY DLA MIESZKAŃCÓW ,,Co wisi w powietrzu?”

pobierz REGULAMIN KONKURSU DLA MIESZKAŃCÓW [docx 79,4 KB]>>


Konkurs plastyczny  ,,O powietrze czyste dbamy, gdyż nim wszyscy oddychamy”

pobierz Regulamin konkursu plastycznego  ,,O powietrze czyste dbamy, gdyż nim wszyscy oddychamy”[docx 79,1 KB]>>
ANKIETA/DEKLARACJA informacyjna służąca wstępnemu oszacowaniu uczestnictwa w projekcie realizowanym przez  Gminę Krynica-Zdrój dotyczącym wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych>>

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła >>

WNIOSEK o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła >>


 

Antysmogotowe ABC znajdziesz klikając na link: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc


Wniosek o udzielenie dofinansowania - paliwa stałe

Wniosek o rozliczenie dotacji - paliwa stałe

Wniosek o udzielnie dotacji - biomasa i paliwa gazowe

Wniosek o rozliczenie dotacji - biomasa i paliwa gazowe

Oświadczenie dotyczące współwłasności


2020-01-14 Komunikat Burmistrza Krynicy-Zdroju dotyczący obowiązku przestrzegania postanowień Uchwały Antysmogowej z 1 lipca 2017 r. 


2019-05-22 Obowiązek przestrzegania postanowień uchwały antysmogowej obowiązującej na tereie województwa małopolskiego


2019-04-17 Pismo  Wicemarszałka Województwa Małopolskiego dotyczące obowiązku przestrzegania uchwały antysmogowej


W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną ogromną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno, od 1 lipca 2017 r. na terenie województwa małopolskiego obowiązuje Uchwała antysmogowa. Wszyscy mieszkańcy Małopolski zobowiązani są do stosowania postanowień Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 


UCHWAŁA NR XLVI.338.2018 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XLVI.337.2018 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Rozpoczęcie ocen energetycznych

Uprzejmie informujemy, że dnia 14.11.2017r. rozpoczęła się ocena energetyczna budynków dla kandydatów na Odbiorców Końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020.

W ramach procedury przetargowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, na wykonanie ocen energetycznych dla Subregionu Sądeckiego zostało wybrane konsorcjum: ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BBC BEST BUILDING CONSULTANTS NADZORY I DORADZTWO BUDOWLANE ŁUKASZ ZDZIEBŁOWSKI (lider konsorcjum) i BBC BEST BUILDING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

W ramach realizacji umowy wykonawca zobowiązany jest wykonać:

 1. Wizję lokalną i ocenę stanu istniejącego budynku, w tym dokumentacjęfotograficzną;
 2. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku rozumiane, jako opracowanie dokumentu obejmującego co najmniej następujące elementy: identyfikację budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologiiwyznaczaniacharakterystykienergetycznejbudynkulubczęścibudynkuoraz świadectw charakterystykienergetycznej;
 3. Zalecenia termomodernizacyjne dla danego budynku, obejmujące zakres prac termomodernizacyjnychkoniecznychdowykonaniawceluspełnieniaminimalnych wymogów (wskaźnik EPH+W)
 4. Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej urządzeniagrzewczego.

Dofinansowanie wymiany kotłów

"Poprawa jakości powietrza dla Krynicy-Zdroju"

Wymień piec na nowy!

Ogrzewasz dom wykorzystując stary, nieefektywny piec lub kocioł? Wymień go na nowy kocioł gazowy lub  na nowy kocioł na paliwo stałe piątej klasy emisji - możesz otrzymać dofinansowanie!

 

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło: 

 • 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW (łącznie) mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzonej oceny energetycznej;
 • 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW (łącznie) mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzonej oceny energetycznej;
 • 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW (łącznie) mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzonej oceny energetycznej;
 • 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzonej oceny energetycznej.

Możliwa wysokość dofinansowania:

 • nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania:

 • maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 • do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Uwaga!

 1. Gmina Krynica-Zdrój wspiera wymianę starych kotłów węglowych na kotły gazowe oraz węglowe nowej generacji!
 2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymogu efektywności energetycznej  budynku.
 3. Więcej informacji w ulotce: http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2016/09/Wymien_piec_broszura.pdf

Od dnia 1 lipca br. wszystkie nowo eksploatowane kotły i kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Regulacja ta wynika z przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały nr XXXII/425/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ze szczegółowymi wymaganiami przedmiotowej uchwały zapoznać można się na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa.


W związku z dużym zainteresowaniem przedłużamy termin składania ankiet do dnia 31 marca!

Czyste powietrze się opłaca - w gminie wymienią stare piece na nowe ekologiczne

Sezon grzewczy i nadchodząca zima podkreślają problemy wynikające z ogrzewania domów przy pomocy przestarzałych i nieefektywnych pieców węglowych. Ich eksploatacja jest kosztowna, a powstający smog szkodzi zdrowiu ludzi i środowisku.

Tak być nie musi – już wkrótce właściciele domów jedno- i wielorodzinnych będą mogli skorzystać z dotacji na wymianę starych pieców na nowoczesne, wysokosprawne i zaawansowane technologicznie urządzenia spalające gaz, biomasę lub węgiel, a nawet zasilane energią odnawialną. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, mieszkańcy gminy Krynica-Zdrój będą mogli otrzymać refundację kosztów zakupu nowego pieca w wysokości 350 zł za każdy kilowat mocy (maksymalnie do 8000 zł). Można  będzie ponadto otrzymać 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni na niezbędną modernizację instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynkach (do 6000 zł przy zastosowaniu pieca spalającego gaz i do 1000 zł w przypadku montażu nowoczesnego pieca węglowego).

W przypadku wzięcia udziału w programie, mieszkaniec będzie mógł sam podjąć decyzję, na jakie urządzenie zamierza wymienić swój stary piec węglowy. Przy wyborze pieca na paliwo stałe należy upewnić się że, będzie on spełniał wymagania klasy 5 w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz wymagania rozporządzeń do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009 r.

Lista pieców spełniających te wymagania znajduje się na oficjalnym portalu prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

Dla osiągnięcia jak największych korzyści – tak ekologicznych, jak i finansowych – wymiana pieca musi być poprzedzona audytem energetycznym, który określi, czy i którędy ciepło ucieka z budynku, jak temu zaradzić oraz jakie parametry kotła są najwłaściwsze. Wykonany przez specjalistę audyt (na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego) będzie warunkiem udziału w programie. Dla mieszkańców będzie on bezpłatny.

Osoby zainteresowane mogą już teraz zgłaszać się do udziału w programie poprzez wypełnienie wstępnej ankiety zamieszczonej na stronie www.krynica-zdroj.pl w zakładce Środowisko — Ochrona powietrza, w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

Zebrane informacje posłużą wstępnemu oszacowaniu liczby uczestników projektu. Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu ankiety można uzyskać pod numerem telefonu 18 472 55 46 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

Należy pamiętać, że przed dokonaniem wymiany ogrzewania konieczne będzie zawarcie umowy z Urzędem Miejskim w Krynicy-Zdroju.


ANKIETA/DEKLARACJA

informacyjna służąca wstępnemu oszacowaniu

uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Gminy Krynica-Zdrój dotyczącym wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych

POBIERZ