Deklaracja dostępności cyfrowej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ


To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju – www.krynica-zdroj.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.krynica-zdroj.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
Telefon: +48 184725500
Fax: +48 184715653
E-mail: ugukry@ns.onet.pl
Adres korespondencyjny: ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-09-15

W  Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.krynica-zdroj.pl spełnia wymagania w 84,98%.

Strona internetowa www.krynica-zdroj.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 
 
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2019-10-17

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Paweł Maślanka - Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju - tel. 184725555
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej strony internetowej: Marta Skowrońska 
e-mail: mskowronska@umkrynica.pl 
Telefon: +48 184725512

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju znajduje się przy ul. Kraszewskiego 7 i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych