Wybory prezydenckie 2020

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący ponownego głosowania>>


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowanie oraz sposobie realizacji prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Krynica-Zdrój>>


PREZENTACJE przygotowane na szkolenia obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta RP – 28.06.2020 r. wraz z protokołem szkoleniowym.Jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. Prawa autorskie - Krajowe Biuro Wyborcze;
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - prezentacja pdf>
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - kwalifikacja ważności glosu - prezentacja pdf
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - protokół szkoleniowy pdf>>


Komunikat Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 16 czerwca 2020 r. dotyczący miejsc i godzin pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych Postanowieniem nr 130/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 15 czerwca 2020 r.>>


Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Uchwała jest dostępna na stronie pod adresem: https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2020-r/uchwala-nr-1952020-pkw-z-dnia-15-czerwca-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-okreslenia-wzoru-i-roz


Postanowienie nr 132/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


Postanowienie nr 130/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>  załącznik do postanowienia>>


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym>>


Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą>>


Uchwała nr 191/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r.>>


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.>>


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. >>


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju>>


Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


UCHWAŁA NR 182/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - plik w formacie docx>>   załącznik do uchwały - wzory w formacie doc.>>


Uchwała nr 167/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju>>


Uchwała nr 166/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. >>


Uchwała 164/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


Uchwała nr 163/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projketach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. >>


Uchwała nr 29/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej>>
Załącznik nr 1 - Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w formacie pdf>>
Załącznik nr 2 - Karta do głosowania - ponowne głosowanie w formacie pdf>>
Załącznik nr 3 - nakładka na kartę do głosowania w formacie pdf>>
Załącznik nr 4 - nakładka na kartę do głosowania w ponownym głosowaniu w formacie pdf>>


Uchwała nr 162/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposou pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


Uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>
WZÓR - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - w formacie docx>>
WZÓR - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - w formacie pdf>>


Uchwała nr 135/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej, numerów oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


Uchwała nr 133/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych>>


Uchwała nr 134/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>
Załącznik nr 1: Protokół wyników głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej>>
Załącznik nr 4: Protokół wyników ponownego głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej>>


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych>>

Załacznik nr 2: WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA>>
Załącznik nr 6: WZÓR ZGODY NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA>>
Załącznik nr 10: WZÓR AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA>>


Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych>>


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.>>

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju>>

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą>>


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej>>


Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego>>

 

Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej>>


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku>>


Postanowienie nr 88/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. >>


Powiadomienie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 20 kwietnia 2020 r. o sporządzeniu spisu  wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.>>


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.>>


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotycząca powoływania w gminie Krynicy-Zdroju obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. >>


Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:>>


KOMUNIKAT ::   W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informuję, że komitety wyborcze oraz sami wyborcy mogą dokonywać zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym). Zgłoszenia mogą być składane do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miejskiego, za pośrednictwem poczty, platformy e-PUAP, e-mailem ugukry@ns.onet.pl, czy po uprzednim umówieniu się telefonicznym nr tel. telefonu 18 472-55-40.
Zgłoszenie kandydatów na członkow obwodowych komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez oso9bę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik, wyborczy, pracownik urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny)

Druk zgłoszenia>>


Uchwała nr 74/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. >>


Uchwała nr 60/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej>>  Załącznik nr 1>>    Załącznik nr 2>>  


Postanowienie nr 19/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krynica-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 


WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach


Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniające uchwalę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego


Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego


Uchwała nr 31/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 


Uchwała nr 27/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Wzór - Akt pełnomocnictwa do głosowania


Wzór - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 


Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej P)olskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - plik w formacie docx>>


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych>>


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.>> 


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.>>


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.>>


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.>>


Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą>>      Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą>>


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców>>      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców>>


Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 10 lutego 2020 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej