Wybory Parlamentarne 2019


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13.09.2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okregu wyborczym nr 37 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 23.09.2019 r. o skreśleniu kandydatów z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. 


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 13.09.2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


Postanowienie nr 549/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 3.10.2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w gminie Krynica-Zdrój 


Postanowienie nr 554/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 3.10.2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16 w gminie Krynica-Zdrój


Komunikat Urzędnika Wyborczego Gminy Krynicy-Zdroju z dnia 2.10.2019 r. o szkoleniu członków obwodowych komisji wyborczych w dniu 12.10.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju


Postanowienie nr 513/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 27.09.2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wybozej nr 18 w gminie Krynica-Zdrój


Zawiadomienie o możliwości dopisywania się do spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Powiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Komunikat Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23.09.2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Postanowienie Nr 501/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23.09.2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Postanowienie Nr 500/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23.09.2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 16.09.2019 r. 


Uchwała Nr 210/2019 PKW z dnia 2.09.2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmru RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. 


Uchwała Nr 159/2019 PKW przekazywanie danych liczbowych - frekwencja


Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30.08.2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespendoncyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Postanowienie nr 462/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29.08.2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krynica-Zdrój w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. 


Postanowienie nr 467/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29.08.2019 r. w sprawie podziału Gminy Krynica-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 


WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW


Informacja Burmistrza Krynicy-Zdroju o prawie do głosowania przez pełnomocnika 


Uchwała nr 139/2019 PKW z dnia 22.08.2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP


Uchwała Nr 120/2019 PKW w sprawie wzorów protokołów

Załącznik nr 1 - wzór protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów

Załącznik nr 2 - wzór protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym na listy kandydatów na posłów 

Załącznik nr 3 - wzór protokołu wyborów posłów w okręgu wyborczym

Załącznik do protokołu wyborów posłów w okręgu wyborczym - zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów 

Załącznik nr 4 - wzór protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora

Załącznik nr 5 - wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym

Załącznik nr 6 - wzór protokołu głosowania w owodzie na kandydata na senatora

Załącznik nr 7 - wzór protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym

Załącznik nr 8 - wzór protokołu PKW zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju


Rozporządzenie w sprawie spisu wyborców  2015>>     Rozporządzenie zmieniające rozporzadzenie w sprawie spisu wyborców  2019>>


Rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Rozporządzenie MI w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym


Rozporządzenie MSW w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali ObKW w czasie przerwy w głosowaniu


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.   A4 w formacie .docx>>    A4 w formacie pdf>>    


Uchwała nr 121/2019 PKW z dnia 19.08.2019 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. 


Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na senatorów     Załącznik nr 1>>       Załącznik nr 2>>       Załącznik nr 3>>     Załącznik nr 4>>      Załącznik nr 5>>


Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów   Załącznik nr 1>>    Załącznik nr 2>>    Załącznik nr 3>>    Załącznik nr 4     Załącznik nr 5>>    


Wyjaśnienia PKW dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej


Uchwała Nr 87/2019 PKW w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  
WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     

WZÓR ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZEYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      

WZÓR - AKT PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA


Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 


Uchwała Nr 86/2019 PKW w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania   załącznik do Uchwały


Uchwała Nr 78/2019 PKW w sprawie wzorów pieczęci


Uchwała PKW z dnia 27.08.2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym 


Uchwała Nr 46/19 PKW zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi 


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego    załączniki do Uchwały


Uchwała Nr 45/2019 PKW


Uchwała Nr 79/2019 zmieniająca uchwałę Nr 11/2019  załącznik do Uchwały 79/2019


Uchwała Nr 11/2019 PKW w sprawie powoływania ObKW


Uchwała Nr 6/2019 PKW w sprawie należności pieniężnych


Uchwała PKW w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego


Uchwała PKW w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania


2019-08-13 Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 13.08.2019 r. o lokalizacji tablic na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


2019-08-09 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6.08.2019 r. w sprawie zarządzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej