Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Uchwała w sprawie rozwiązania komisji wyborczych wyborach do PE


Postanowienie Nr 382/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w gminie Krynica-Zdrój


POSTANOWIENIE NR 369/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Krynica-Zdrój


POSTANOWIENIE NR 370/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Krynica-Zdrój


Uchwała nr 88/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12.08.2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. 


Informacja o warunkach udziału obwyateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. 


Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. 


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Krynica-Zdrój


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Krynica-Zdrój


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10.


Zawiadomienie Burmistrza Krynicy-Zdroju o możliwości dopisywania się do spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krynicy-Zdroju


Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r. poz. 772).


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


POWIADOMIENIE Burmistrza Krynicy-Zdroju o sporządzeniu spisu  wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r .


Załącznik nr 1 do Postanowienia nr 274/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 6 maja 2019 r. - pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie nr 274/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 


Postanowienie nr 273/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powolania komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.    Załączniki nr 163-180 - komisje wyborcze w Gminie Krynica-Zdrój


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 26 kwietnia 2019 r.


Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 11 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów do głosowania


Postanowienie nr 224/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I z dnia 8 kwietnia 2019 r.


Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 marca 2019 r. znak: ZPOW-571-10/19 dot. formularza zgłoszenia kandydatów na członków ObKW i zawarcia w nim wszystkich danych i informacji.


Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 marca 2019 r. znak: ZPOW-501-31/19 dot. pieczęci umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do glosowania.


Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 marca 2019 r. znak: ZPOW-501-30/19 dot. wniosków o wydawanie zaświadczeń o prawie do glosowania


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 24/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 20/19 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 19/19 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja Burmistrza Krynicy-Zdroju o prawie wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania tj. 26 maja 2019 r. ukończą 75 lat, a także wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do głosowania przez pełnomocnika 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej


Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 10/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego wraz ze wzorem zgłoszenia.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 9/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wraz z załącznikami (wzór protokołu obwodowego, rejonowego i okręgowego).


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 8/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego wraz ze wzorem tej informacji


Komunikat PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców


Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 7/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 6/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. znak: ZPOW-501-21/19 o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. znak: ZPOW-501-20/19 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 


Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 r. o zapewnieniu na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz ich wyznaczonej lokalizacji


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego 2019 r. znak: ZKF-623-2/19 dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do PE.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2019 r. znak: ZPOW-600-4/19 o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2019 r. znak: ZPOW-600-3/19 o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2019 r. znak: ZPOW-600-2/19 o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 1/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 4/19 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego