Budżet obywatelski 2017

Po raz pierwszy mieszkańcy Krynicy-Zdroju mają możliwość partycypowania w wydatkowaniu puli pieniędzy z budżetu Gminy przeznaczonej na budżet obywatelski. Budżet obywatelski to środki pieniężne wyodrębnione w ramach budżetu Gminy Krynicy-Zdroju, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców miasta, w trybie  i na zasadach określonych Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017.

 1. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego kwota środków przeznaczona decyzją Burmistrza Krynicy-Zdroju na ten cel wynosi 200 000 zł.
 2. W ramach budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, wyłącznie w zakresie zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 3. Projekty zadań proponowanych w ramach budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter lokalny (realizacja w ramach jednego osiedla w Krynicy-Zdroju) lub ogólnomiejski, tj. służący mieszkańcom całego miasta Krynicy-Zdroju.
 4. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego musi się odbyć w ciągu jednego roku budżetowego.
 5. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec Krynicy-Zdroju, który w momencie składania formularza zgłoszeniowego ma ukończone 16 lat.
 6. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizację budżetu obywatelskiego w 2017 roku.
 7. Do formularza zgłoszeniowego propozycji zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 30 mieszkańców Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat.
 8. W przypadku propozycji zadania realizowanego na nieruchomościach niebędących własnością Gminy Krynicy-Zdroju, należy przedłożyć zgodę właściciela na dysponowanie terenem.
 9. O wyborze zadań do realizacji zadecydują mieszkańcy Krynicy-Zdroju w drodze głosowania, którzy ukończyli 16 lat.

 

Harmonogram wdrażania i realizacji budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017

11 lipca-20 sierpnia 2016

kampania informacyjna-promocyjna
szkolenia zarządów osiedli, spotkania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców Krynicy-Zdroju

20 lipca-20 sierpnia 2016

zgłaszanie projektów zadań publicznych przez mieszkańców

20 lipca – 9 września 2016

weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów zadań publicznych

12 września 2016

ogłoszenie listy projektów zadań publicznych poddanych
pod głosowanie

14 września – 14 października 2016

kampania promująca projekty poddane pod głosowanie

30 września – 14 października 2016

głosowanie nad projektami

17 października – 21 października 2016

weryfikacja oddanych głosów

22 października 2016

podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania
oraz listy projektów zadań rekomendowanych do realizacji

do 20 grudnia 2016

ewaluacja realizacji budżetu obywatelskiego

 

 

Na co można przeznaczyć pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego?

W  ramach budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju można zgłaszać zadania będące w gestii gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym, tj.

 1. Zadania dotyczące spraw ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, np.: remont/przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych obiektów; budowa, przebudowa, utrzymanie/tworzenie nowych parków, zieleńców, skwerów, trawników.
 2. Zadania dotyczące spraw gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, np.: remonty/przebudowa/budowa nowych placów, chodników, dróg rowerowych, ulic; organizacja ruchu wraz z instalacją infrastruktury związanej z organizacją ruchu, w tym: przejść dla pieszych, znaków drogowych, elementów uspokajania ruchu, małej architektury (np. ławek, stojaków rowerowych); wytyczanie miejsc parkingowych.
 3. Zadania dotyczące spraw wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, np.: remonty/budowa nowych instalacji energetycznych, sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych); utrzymywanie czystości w mieście (czyli popularne sprzątanie); prowadzenie wysypisk śmieci.
 4. Zadania dotyczące spraw działalności w zakresie telekomunikacji, np.: budowa nowych sieci telekomunikacyjnych; działania związane z dostępem do sieci teleinformatycznych.
 5. Zadania dotyczące spraw lokalnego transportu zbiorowego, np.: częstotliwość kursowania pojazdów komunikacji miejskiej.
 6. Zadania dotyczące spraw ochrony zdrowia, np.: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 7. Zadania dotyczące spraw pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, np.: zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; dożywianie dzieci.
 8. Zadania dotyczące spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, np.: współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, finansowanie kosztów szkoleń dla rodzin wspierających.
 9. Zadania dotyczące spraw gminnego budownictwa mieszkaniowego, np.: budowa oraz utrzymanie mieszkań gminnych; sprawy związane z mieszkalnictwem socjalnym.
 10. Zadania dotyczące spraw edukacji publicznej; np.: środki na organizację zajęć pozalekcyjne.
 11. Zadania dotyczące spraw kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, np.: prowadzenie gminnych instytucji kultury, w tym finansowanie ich działalności; renowacje zabytków; edukacja związana z materialnym dziedzictwem kulturowym.
 12. Zadania dotyczące spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, np.: remonty/budowa/przebudowa/utrzymanie obiektów sportowych; wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży; realizacja zadań związanych z turystyką, np. wytyczanie i oznaczanie nowych szlaków turystycznych, informacja turystyczna.
 13. Zadania dotyczące spraw targowisk i hal targowych, np.: budowa/utrzymanie miejsc związanych z handlem; wytyczanie nowych targowisk.
 14. Zadania dotyczące spraw zieleni gminnej i zadrzewień, np.: utrzymanie terenów zielonych; utrzymanie oraz nasadzenia nowego drzewostanu; tworzenie nowych oraz utrzymanie zieleńców, trawników, parków, skwerów.
 15. Zadania dotyczące spraw cmentarzy gminnych, np.: budowa/ utrzymanie miejsc związanych z pochówkiem (cmentarzy komunalnych).
 16. Zadania dotyczące spraw porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, np.: finansowanie działań Straży Miejskiej, takich jak np. dodatkowe patrole czy zakup/utrzymanie wyposażenia Straży Miejskiej; współpraca z policją, w tym dofinansowywanie działań policji na terenie miasta; prowadzenie programów informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa.
 17. Zadnia dotyczące spraw utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, np.: tworzenie/prowadzenie/finansowanie np. boisk, sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń użytkowych dla mieszkańców wraz z urządzeniami i wyposażeniem, będących własnością gminy, wykorzystywanych do organizowania imprez lub na inną działalność publiczną.
 18. Zadania dotyczące spraw polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej np.: udzielanie wsparcia socjalnego - okresowego lub celowego; tworzenie dogodnych warunków dla rodziców z dziećmi; realizacja opieki medycznej i prawnej dla kobiet w ciąży.
 19. Zadania dotyczące spraw wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, np.: wspieranie działań związanych z inicjatywą lokalną;edukacja w zakresie samorządności; finansowanie działań realizowanych przez jednostki pomocnicze, np. osiedla; działania na rzecz przejrzystości sprawowania władzy.
 20. Zadania dotyczące spraw promocji gminy, np.: prowadzenie kampanii promocyjnych miasta.
 21. Zadania dotyczące spraw współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), np.: finansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego, przekazywanych organizacjom pozarządowym na zasadach wsparcia realizacji zadania lub jego powierzenia na podstawie rocznych oraz wieloletnich programów współpracy; działania na rzecz lepszej współpracy na linii samorząd-organizacje społeczne.
 22. Zadania dotyczące sprawy współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, np.: nawiązywanie partnerstwa oraz współpraca z miastami partnerskimi z innych krajów, realizacja działań wspólnie z miastami partnerskimi.

Wszelkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego dostępne są w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, pok. 2, tel. 18 472 55 04, 472 55 14;  e-mail: krynica@onet.pl, mfurmanek@umkrynica.pl
Zapraszamy mieszkańców do konsultowania swoich propozycji projektów do budżetu obywatelskiego w/w Wydziale Urzędu, w dni powszednie w godz. 7.00-15.00

Zapraszamy również na stronę Gminy: www.krynica-zdroj.pl

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017 

Harmonogram wdrażania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017

Formularz zgłoszenia projektu zadania publicznego do budżetu obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017  

Lista poparcia dla projektu zadania publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017  

Zgoda na dysponowanie terenem

Wykaz punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017  

Karta do głosowania na projekty zadań publicznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017 

Zarządzenie nr 308.2016 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju