Zastępca Burmistrza

dr Tomasz Wołowiec

ur. 15 października 1972 w Krakowie

Wykształcenie
1992-1996 - Studia magisterskie, magister ekonomii (06.1996), Instytut Ekonomii, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, specjalność: Finanse publiczne i bankowość
1996-2000 - Studia doktoranckie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie.
04.2001 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
01.02.2009 r. - Profesor nadzwyczajny (w trybie art. 115 § 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie pozytywnej opinii Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych).

Dodatkowo:
Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w nowym Sączu w zakresie księgowości ze specjalnością: ekonomia, zarządzanie, finanse publiczne i podatki.
2008-2009, Studia podyplomowe: Aspekty prawne i ekonomiczne w nadzorze właścicielskim
2009-2010, Studia podyplomowe: Audyt i kontrola wewnętrzna w sektorze prywatnym i administracji, Certyfikat audytora i kontrolera wewnętrznego II stopnia.
2009-2010, Studia podyplomowe: Innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi
   
Doświadczenie zawodowe
1997-2001 - Urząd Gminy Uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
2001-2002 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – Wydział Ekonomiczny
Adiunkt, Kierownik Zespołu Ekonomii Turystyki, Członek zespołu ds. projektu zagospodarowania ośrodka dydaktycznego w Kielnarowej.
2001-2004 - Katolicki Uniwersytet Lubelski – Instytut Zarządzania i Marketingu
Wykładowca
2002 - Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University – Katedra Ekonomii
Adiunkt, Zastępca Kierownika Katedry Ekonomii, następnie Kierownik Zakładu Ekonomii, Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, konsultant w zespole badawczym zajmującym się badaniem koniunktury gospodarczej na przykładzie województwa małopolskiego.
2008 – 2009 - Pełnomocnik Rektora ds. projektów komercyjnych.
2002 - doradca ds. ekonomicznych i prawnych Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
2006 - Członek rady programowej miesięcznika „Antidotum – zarządzanie w ochronie zdrowia”.
2010 - Członek rady programowej Biuletynu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
2007 - Huta „Kościuszko” S.A.. z siedzibą w Chorzowie: Przewodniczący Rady Nadzorczej, p.o. Prezesa Zarządu, następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
   
Osiągnięcia organizacyjne i szkoleniowe

01.09-30.09.2007 - Specjalista ds. marketingu Instytutu Zawansowanego Zarządzania w ramach projektu pt. „Sądecka Sieć Innowacji i Transferu Wiedzy” /Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego/;

2009 – 2010 -  Ekspert ds. programu rozwoju w ramach projektu WSB-NLU: „AKTYWNA EDUKACJA – projekt dla podniesienia potencjału Uczelni w zakresie nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego” POKL.04.01.01-00-325/08-0 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Współorganizator warsztatów dla 300 menedżerów w ramach programu „Przyjaciele Sukcesu” (WSB-NLU, Microsoft Dynamic, PKPP Lewiatan i Dom Maklerski „Penetrator”).
 
Uczestnik projektu szkoleń dla bezrobotnych w ramach projektu „Moja firma – jak zostać skutecznym przedsiębiorcą po 50-tce”. Projekt realizowany przez: WSB-NLU, Sądecką Izbę Gospodarcza, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu i Tarnowie oraz Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt realizowany w ramach programu Phare 2003 Rozwój Zasobów Ludzkich „Wsparcie na rzecz zatrudnienia osób, które ukończyły pięćdzisiaty rok życia”. Zajęcia z przedmiotów: „Przedsiębiorczość”, „Biznes-Plan” i „Podstawy ekonomii i finansów”.

Trener w programie szkoleniowym realizowanym przez Instytut Turystyki sp. z o.o. w Krakowie dla kadry menedżerskiej zarządzającej polskim uzdrowiskami ”Nowe szanse, nowe możliwości rozwoju potencjału kadr turystycznych i uzdrowiskowych”.

Trener w projekcie szkoleniowym dla administracji samorządowej w ramach AKTYWNEJ EDUKACJI – projekt dla podniesienia potencjału Uczelni w zakresie nowoczesnych metod kształcenia ustawicznego” POKL.04.01.01-00-325/08-0 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Trener w projektach szkoleniowych dla kadry zarządzającej Kościołem Katolickim w Polsce – projekt NBP i Instytutu Myśli Józefa Tischnera pt. „EWANGELIA i EKONOMIA”, (edycje dla Diecezji Katowickiej, Kieleckiej Częstochowskiej).

Współautor programu i trener w projekcie szkoleniowych dla kadry menedżerskiej Zakładów Azotowych Kędzierzyn-Koźle.

Trener w projekcie szkoleniowym, realizowanym dla samorządów powiatowych w ramach PO KL Działanie 5.2.1 „Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja powiatu nowosądeckiego”.

Nominacje i nagrody
1. Najlepszy wykładowca – nagroda Rektora za rok akademicki 2003/2004.
2. Najlepszy wykładowca – nagroda Rektora za rok akademicki 2004/2005.
3. Najlepszy wykładowca – nagroda Rektora za rok akademicki 2005/2006.
4. Nagroda „Bulgoda” za organizację i kierownictwo grupy zadaniowej realizującej w roku 2006 program szkoleń „Przyjaciele Sukcesu” wraz z firmą Microsoft Dynamics oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
5. Najlepszy wykładowca – nagroda Rektora za rok akademicki 2006/2007.
6. Dyplom uznania Dziekana za osiągnięcia w pracy dydaktycznej za rok akademicki 2007/2008.
7. Nagroda Dziekana za osiągnięcia w pracy dydaktycznej za rok akademicki 2008/2009.
8. Nagroda Dziekana za osiągnięcia w pracy naukowej za rok akademicki 2008/2009.
9. Nagroda naukowa im. Prof. Bielskiego za dorobek naukowy w 2009 roku.
   
Aktywność publiczna
2006 - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o/Kraków - członek
2006 - Towarzystwo Nauk Organizacji i Kierowania o/Kraków - członek (srebrna odznaka)
2009 – European Association For Security – członek

Wybrane publikacje z zakresu finansów, rozwoju lokalnego i regionalnego oraz turystyki

WOŁOWIEC T. SOBOŃ J.: Decentralizacja, rozwój lokalny i gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Nowy Sącz Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, 2010. ss. 214.

SOBOŃ J. WOŁOWIEC T.: Podatki i opłaty lokalne w zarządzaniu uzdrowiskowymi podmiotami turystycznymi. Hannover: Eine Verhandlung und Studien Europäischer Akademie der Naturwissenschaften Hannover, 2010, ss. 280.

KRUPA J. WOŁOWIEC T.: Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych – turystyka zrównoważona /in/ KRUPA J. HERMANIUK J. (red.) Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 2010, ss. 7-35.

WOŁOWIEC T.: Tendencje rozwojowe gospodarki polskiej i regionalnej /in/ MALICKI M. VARCHOLOVA T. ŻUKOWSKI P. (red.) Prognozy rozwoju oraz oddziaływania turystyki na rynek pracy oraz modernizację przedsiębiorstw w województwie Śląskim. Kraków: Instytut Turystyki sp. z o.o.

WOŁOWIEC T.: Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości w 2010 roku – zagrożenia i ryzyka dla uzdrowiskowych podmiotów turystycznych. „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP”, 2010, nr 3, ss. 90-100.

WOJNAROWSKI J. WOŁOWIEC T.: Zarządzanie turystyką – hotelarstwem i turystyką uzdrowiskową. Wybrane aspekty. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2008, stron 276.

WOJNAROWSKI J. WOŁOWIEC T.: Zarządzanie ceną i finansami w usługach turystycznych i hotelarskich (wybrane zagadnienia). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Nowy Sącz 2009, stron 175.

BURZYŃSKI T. WOŁOWIEC T.: Wybrane systemy zarządzania jakością stosowane w turystyce, hotelarstwie i gastronomii. „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP”, 2008, nr 2-3, ss. 61-70.

BURZYŃSKI T. WOŁOWIEC T.: Wybrane działania marketingowe w zakładzie hotelarskim. „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP”, 2008, nr 2-3, ss. 71-82.

WOŁOWIEC T.: Zarządzanie jakością usług w turystyce. „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP”, 2008, nr 1, ss. 37-48.

WOŁOWIEC T. KAGANEK K.: Zasady pobierania opłaty miejscowej za pobyt w uzdrowisku w 2008 roku. „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP”, 2008, nr 1, ss. 32 – 36.

WOŁOWIEC T.: Kontrowersje związane z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości sanatoriów i innych zakładów opieki zdrowotnej. „Finanse Komunalne”, 2008, nr 3, ss. 32 – 37.

WOŁOWIEC T. BURZYŃSKI B.: Praktyka funkcjonowania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. „Nowe Zeszyty Samorządowe”, 2008, nr 3, ss. 9 – 17.

WOŁOWIEC T.: Wpływ ograniczeń administracyjno-prawnych na rozwój polskich gmin uzdrowiskowych. „Samorząd Terytorialny”, 2007, nr 1 – 2, ss. 75 – 84.

WOŁOWIEC T. KAGANEK K. Administracyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania gmin uzdrowiskowych w Polsce i reaktywowania koncepcji uzdrowisk. „Folia Turistica” 2007, nr 18, s.109-120.

WOŁOWIEC T.: Zasady poboru opłaty miejscowej w uzdrowiskach oraz opodatkowanie nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. „Antidotum – zarządzanie w opiece zdrowotnej”, 2006, ss. 5-8.

WOŁOWIEC T.: Kierunki reform systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce. „Samorząd Terytorialny”, 2005, nr 9, ss. 39 – 49.

WOŁOWIEC T.: Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy. „Studia Regionalne i Lokalne”, 2005, nr 1, ss. 65 - 81.

WOŁOWIEC T.: Konkurencyjność polskich gmin uzdrowiskowych w warunkach integracji z Unią Europejską. „Roczniki Nauk Społecznych – Ekonomia i Zarządzanie”, 2005, Tom XXXIII,  ss. 165 – 191.

WOŁOWIEC T.: Metody stymulowania konkurencyjności gospodarczej polskich gmin uzdrowiskowych. „Samorząd Terytorialny”, 2004, nr 10, ss. 55 – 62.