Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej dn63PE wraz z przyłączem gazowymi średniego ciśnienia dn25PE – 2 szt.”

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej dn63PE wraz z przyłączem gazowymi średniego ciśnienia dn25PE – 2 szt.”

Treść

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jedn. tekst. Dz. U. z 2021 r . poz. 735 oraz art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( jednolity tekst Dz. U. 2022 poz.503 ).

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Zawiadamia
że na wniosek:
Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o.,
33–100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
w imieniu której działa:
Pan Paweł Oleksy
pracownik firmy WELD-GAZ Sp. z o.o.
38–242 Skołyszyn 468
dnia 06.05.2022r.
wydano decyzję
ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego p.n.:
„Budowa odcinka sieci gazowej dn63PE wraz z przyłączem gazowymi
średniego ciśnienia dn25PE – 2 szt.” zlokalizowanej na działkach nr 224/13, 224/10, 222, 220/8 i 220/1 położonych w miejscowości Berest,
jednostka ewidencyjna 121007_5 Krynica Zdrój - wieś
obręb: 0001 Berest, gmina Krynica–Zdrój,

POUCZENIE
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art.32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się treścią decyzji (powołując się na znak sprawy IiM.6733.W.5.2022) w tut. Urzędzie, ul. J.I. Kraszewskiego 7, w Wydziale Inwestycji i Mienia – pok. Nr 37-38 codziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , 33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 30 - za pośrednictwem Burmistrza Krynicy–Zdroju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu w/w terminu strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a zatem nie może podlegać zaskarżeniu do SKO.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie –doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DODATKOWO WYJAŚNIAM
Zamierzenie inwestycyjne lokalizowane będzie na terenie, dla którego dnia 01.01.2004r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica wprowadzonym uchwałą Nr XXVIII/216/92 Rady Gminy Uzdrowiskowej Krynica z dnia 10 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 17 poz. 157 z 1992 r. z późn. zm.).

Obwieszczenie opublikowano przez:
1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Miejskiego w Krynicy–Zdroju, ul. J.I.Kraszewskiego 7,
2. Zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Krynicy–Zdroju (Biuletyn Informacji Publicznej),
3. Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Krynicy-Zdroju.

Krynica-Zdrój, dnia 06.05.2022 r.