Stowarzyszenie Humaneo rozpoczęło realizację projektu pn. „Nowa droga do pracy"

Stowarzyszenie HUMANEO realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. "Nowa droga do pracy" 

Beneficjent zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 PRO WM o ile wpisują się w grupę docelową. 

Grupę docelową (GD) stanowią osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy i zamieszkałych w powiatach: dąbrowskim, limanowskim, nowosądeckim, tarnowskim. 
W projekcie przewidziany jest udział 40 osób (24 kobiety i 16 mężczyzn) w tym:
-osoby powyżej 50 r.ż (12 kobiet, 7 mężczyzn);
-osoby bezrobotne (16 kobiet i 12 mężczyzn w tym 8 kobiet i 6 mężczyzn długotrwale bezrobotnych)
-osoby bierne zawodowo (8 kobiet i 4mężczyzn)
-osoby z niepełnosprawnościami (8 kobiet i 4 mężczyzn
-osoby zamieszkujące na obszarach miast średnich (2 kobiety i 2mężczyzn)
Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 osób (24K i 16M) o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej, poprzez organizację ścieżki aktywizacji zawodowej w oparciu o instrumenty i usługi rynku pracy tj.
- Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika - IPD
- Pośrednictwo pracy
- Wsparcie motywacyjne (psychologiczne)
- Poradnictwo zawodowe
- Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji
- Staż zawodowy

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej projektu: www.nddp.humaneo.pl

Tagi