Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

,,Dotacje krajowe”*

,,Dotacje krajowe”*

Treść

,,Dotacje krajowe”*

System finansowania ochrony środowiska w Polsce oparty na źródłach krajowych polega na określonym wydatkowaniu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. W myśl zasady ,,zanieczyszczający płaci” pozyskane środki np. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia, podatków i innych danin służących ochronie środowiska przekazywane są na inwestycje ograniczające zanieczyszczenie środowiska. Część środków przekazywanych jest również z budżetu państwa.

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska realizowane są głównie przez samorządy, państwowe jednostki budżetowe, parki narodowe, przedsiębiorców i osoby prywatne. Najważniejszymi instytucjami polskiego systemu finansowania są fundusze ekologiczne tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podlega Ministrowi Środowiska. Posiada bogatą ofertę finansową, a środki finansowe, którymi zarządza pochodzą z wielu źródeł – zarówno krajowych jak i zagranicznych. Oferuje pożyczki, dotacje i inne sposoby dofinansowania projektów, które są realizowane przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne i osoby indywidualne. Narodowy Fundusz jest także największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)  często mylnie traktowane jako oddziały regionalne NFOŚiGW, są samorządowymi osobami prawnymi i podlegają zarządom województw. Dla jednostek samorządu terytorialnego oferują dofinansowanie m.in. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, ochrony przed hałasem oraz ochrona przyrody.


*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

[1] Informacja na temat źródeł finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce, roli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz stanu wykorzystania środków finansowych na ochronę środowiska; Departament Funduszy Ekologicznych; Warszawa; 2016.