Strona jest w trakcie aktualizacji do nowej wersji. Za ewentualne utrudnienia w przeglądaniu treści, przepraszamy.

Przejdź do stopki

"Ochrona środowiska sporo kosztuje"*

Treść

,,Ochrona środowiska sporo kosztuje’’*

 

Wydatki na ochronę środowiska w gospodarce narodowej, stanowią sumę nakładów inwestycyjnych i kosztów bieżących, które są ponoszone przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, sektor publiczny oraz sektor usług środowiskowych na działania związane z ochroną środowiska, redukcją zanieczyszczeń lub naprawą szkód środowiskowych. Wydatkami na ochronę środowiska nie są wydatki, których głównym celem jest zaspokajanie innych potrzeb, takich jak wzrost zysku, bezpieczeństwo i higiena pracy, czy poprawa efektywności produkcji. Według publikacji ,,Ochrona Środowiska 2018” opartej na badaniach i sprawozdawczości GUS wydatki na ten cel w 2017 r. wyniosły 29 mld zł co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 763 zł. Głównym inwestorem w zakresie ochrony środowiska są przede wszystkim przedsiębiorstwa, gminy oraz jednostki budżetowe

Celem nakładów inwestycyjnych jest stworzenie nowych lub ulepszenie istniejący obiektów majątku trwałego (poprzez przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację). Do nakładów tych zalicza się nakłady na środki trwałe.

W Polsce dominują wydatki przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, które w latach 2000-2017 stanowiły kolejno 35-66% oraz 19-39% ogółu nakładów na ochronę środowiska. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu inwestuje się głównie w urządzenia: oczyszczające, odpylające, redukujące, unieszkodliwiające i neutralizujące zanieczyszczenia gazowe, zapewniające zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń, a także aparaturę kontrolno-pomiarową oraz odnawialne źródła energii. Ponadto nakłady finansowe potrzebne są na modernizację starych kotłowni i ciepłowni oraz wdrażanie nowych technologii spalania paliw w celu ograniczenia zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza w tym procesie.

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak wynika z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zanieczyszczone powietrze pochodzące z tzw. niskiej emisji w 2016 r. skróciło życie ponad 19 tys. Polaków łącznie o 440 tys. lat. Tym samym na podstawie dostępnych wycen wartości przedwczesnych zgonów i utraconych lat życia koszty zdrowotne niskiej emisji wynosiły 12,8-30 mld euro.


*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.                                      

[1] Ochrona środowiska 2018, Analizy statystyczne GUS, Warszawa 2018,

[2] Zbaraszewski W., Finansowanie ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa w Polsce, Zakład Finansów Akademia Rolnicza w Szczecinie

[3] Adamkiewicz Ł. ,"Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego", Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii