Z czym związany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w naszej Gminie,,Z czym związany jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w naszej Gminie”

 

Gmina Krynica-Zdrój kojarzy się z pięknym obszarem, atrakcyjnym  pod względem środowiskowym, uzdrowiskowym i turystycznym. Oprócz wielu zabytków znajdują się tutaj liczne chronione obszary i obiekty przyrodnicze. Natomiast za największe bogactwo naturalne tego terenu uznaje się wody mineralne.

Obowiązkiem nie tylko władz, ale przede wszystkim mieszkańców jest dbanie o zachowanie dobrej jakości środowiska naturalnego oraz szukanie dostępnych sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania człowieka na jego stan.  

Główny problem dotyczy tutaj zanieczyszczenia powietrza, które znacznie wpływa na pogorszenie jego jakości. Z czego to wynika?

Na obszarach wiejskich gminy dominuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W samym mieście Krynica-Zdrój, oprócz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, występuje zabudowa hotelarsko-sanatoryjna. Budynki mieszkalne w przeważającej części ogrzewa się paliwami stałymi (złej jakości węglem, drewnem), a do emitorów zanieczyszczeń powietrza należą przede wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowe oraz zanieczyszczenia komunikacyjne [1].

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) powstał  m.in. w celu określenia planu działań i uwarunkowań osiągnięcia możliwych sposobów zredukowania emisji zanieczyszczeń powietrza (w szczególności pyłów i CO2). Jedną z form postępowania na rzecz poprawy jakości stanu powietrza jest realizacja na terenie Gminy dwóch projektów:

1. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”,

2. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na biomasę i paliwa gazowe” .

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ideą projektów oraz skorzystania z form wsparcia jakie są proponowane w ramach ich realizacji. Tym bardziej, że są one skierowane do Was-mieszkańców i to głównie Wam mają poprawić warunki życia.

 

*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.   


[1] Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krynica-Zdrój 2015-2018 z perspektywą do roku 2020 (aktualizacja październik, 2017)

Tagi