CENTRUM POMOCY

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Opis sprawy
Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa 

Kogo dotyczy
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Wymagane dokumenty
Wniosek do Burmistrza Krynicy-Zdroju o udostępnienie informacji publicznej 

Formularze/ Wnioski do pobrania

Wzór wniosku do wykorzystania

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Opłaty
Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy Urząd Miejski, w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom, zgodnie z  Zarządzenie Nr 2/10/UM
Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia dodatkowych kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej  w formę wskazaną we wniosku oraz ceny arkusza wydruku aktu normatywnego  lub  innego aktu prawnego  w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju. W tym wypadku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty.
Udostępnienie informacji, zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek. 

Jednostka/ osoba odpowiedzialna
Wydziały i Referaty, pracownicy na samodzielnych stanowiskach w zakresie właściwości rzeczowej sprawy 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, Kancelaria Urzędu - parter - pok. nr 15
Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00 Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30 

Termin załatwienia sprawy
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony  w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy Urząd nie dysponuje informacją publiczną określoną we wniosku bądź żądana informacja nie jest informacją publiczną - w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej - pisemnie powiadamia się o przyczynach braku możliwości jej udostępnienia. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t Dz. U. z 2014 r. pozycja 782 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej Burmistrza. Od decyzji stronie przysługuje odwołanie, które rozpoznaje się w terminie 14 dni, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2001 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) – przysługuje skarga na bezczynność organu.

Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej, - wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.Udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju następuje poprzez:
- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
- serwisie www.krynica-zdroj.pl Urzędu Miejskiego, udostępnianie na wniosek zainteresowanego, wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu Urzędu Miejskiego.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Udostępnieniu nie podlegają m.in. dane osobowe, informacje niejawne oraz tajemnice chronione ustawowo.