CENTRUM POMOCY

Skargi, wnioski, zapytania

Opis sprawy
Każdy ma prawo składać wnioski, skargi i zapytania do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych. Organy te rozpatrują oraz załatwiają takie sprawy w ramach swojej właściwości.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Właściwość tych organów ustala się według treści skargi.
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
Skargi są odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki. Skargi i wnioski załatwiane są w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego/ wnioskującego o sposobie załatwienia sprawy.
Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują: Prezes Rady Ministrów i wojewodowie - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne 

Kogo dotyczy
Każdy ma prawo składać wnioski skargi i zapytania.
Środki takie mogą być składane zarówno w interesie publicznym (podyktowanym względami społecznymi), jak również w celu ochrony własnych interesów, oraz interesów innej osoby, jednak za wyrażeniem jej zgody. 

Wymagane dokumenty
Zgłoszenie w dozwolonej formie.
Zgłoszenie może być wnoszone: pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu 

Formularze/ Wnioski do pobrania
Brak – przyjmowane są w dowolnej formie (jak wyżej). 

Opłaty
brak opłat 

Jendostka/ osoba odpowiedzialna
Wydział Spraw Obywatelskich – Halina Ździebło – Dyrektor Wydziału Tel. 18 472 55 pok. Nr 19 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju, Kancelaria Urzędu - parter - pok. nr 15
Godziny przyjęć: Poniedziałek 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30 

Termin załatwienia sprawy
Organy administracji samorządowej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Sprawy niewymagające postępowania administracyjnego załatwiane są niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, sprawy załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę w imieniu własnym albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania 

Podstawa prawna
Dział VIII -art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). 

Tryb odwoławczy
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi do właściwego organu