CENTRUM POMOCY

Lokalizacja w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Opis sprawy
Lokalizacja w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

Kogo dotyczy
Inwestorów oraz osoby fizyczne , które ubiegają się o zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniesiony przez inwestora
2. Załączniki:
- mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją urządzenia w 2 egz.
- przekrój poprzeczny w miejscu przejścia z zaznaczeniem lokalizacji zasuw odcinających po obydwu stronach drogi (dot: przejść następujących urządzeń: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg, gazociąg, ciepłociąg). W przypadku przejścia metodą przewiertu sterowanego na przekroju wskazać poza pasem drogowym miejsce wejścia i wyjścia wiertnicy, kąt wyjścia wiertnicy oraz miejsce ustawienia maszyny do przewiertów sterowanych. W przypadku przejścia metodą przecisku- miejsce lokalizacji komór przeciskowych w odl. min. 1,0 m poza pasem drogowym *).
- przekrój poprzeczny w miejscu przejścia urządzenia nad drogą z kilometrażem drogi gminnej w miejscu przejścia 

Formularze/Wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie zezwolenia zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wniesiony przez inwestora 

Opłaty
Na podstawie zwolnienia nr 9 pkt. III pakt 44 załącznika  do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej /Dz. U. nr 225,  poz. 1635 z 2006 r./ wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  jest zwolnione z opłaty skarbowej

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Architektury Inwestycji i Środków Pomocowych – Referat Inwestycji Infrastruktury Technicznej i Środków Pomocowych, II piętro, pokój nr 27
Nr tel. 18-472-55-35 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, parter, pokój nr 3, nr tel. 18-472-55-00
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – 8.00 – 16.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.30 

Termin załatwienia sprawy
- Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
- W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy 

Podstawa prawna
- art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)
- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. ze zm.) 

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się do wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę