CENTRUM POMOCY

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Opis sprawy
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Wypis ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Kogo dotyczy
Inwestorów planujących realizację inwestycji, rzeczoznawców majątkowych – wyceny nieruchomości 

Wymagane dokumenty
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem (przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Starostwo Powiatowe ul. Strzelecka 1, 33-300 Nowy Sącz); 

Formularze/Wnioski do pobrania
- Wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
- Wniosek o wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH zawartych we wniosku o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH zawartych we wniosku o sporządzenie/zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Opłaty
Za wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań, stawka opłaty skarbowej wynosi:

1) od wypisu:
a) do 5 stron – 30,00 zł.
b) powyżej 5 stron – 50,00 zł.
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł.
b) nie więcej niż – 200,00 zł.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju (pokój nr 23 I piętro) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego, numer rachunku: Bank Spółdzielczy w Krynicy-Zdroju Nr 53-8802-0002-2001-0000-1401-0001 z chwilą złożenia wniosku

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Wydział Inwestycji, Architektury i Nieruchomości, pokój nr 37  nr tel. 18/472-55-54. 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, parter, pokój nr 15,
nr tel. 18/472-55-00
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek – 8.00 – 16.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.30 

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

Uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę