CENTRUM POMOCY

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Opis sprawy
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięć:
• mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
• mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 

Kogo dotyczy
Inwestorów oraz osoby fizyczne, które ubiegają się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wymagane dokumenty
Załączniki obowiązkowe:
1)    poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
2)    raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - karta informacyjna przedsięwzięcia;
3)    karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) – w trzech (3) egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;
4)    wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
5)    wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
6)    mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
7)    w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 1 - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
8)    w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
9)    analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.);
10)    dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17 zł    - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
płatne w dniu składania wniosku, na rachunek organu:
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7
Opłatę należy uiścić:
1) w kasie tut. Urzędu I piętro, pokój  nr 23
2) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju:
   Bank Spółdzielczy w Krynicy-Zdroju Nr 53-8802-0002-2001-0000-1401-0001

Formularze/ Wnioski do pobrania

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Klauzula informacyjna

Opłaty
205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - z chwilą złożenia wniosku
105 zł – opłata za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby
17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - z chwilą złożenia wniosku.
płatne w dniu składania wniosku, na rachunek organu:
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7
Opłatę należy uiścić:
1) w kasie tut. Urzędu I piętro, pokój  nr 23
2) lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju:
Bank Spółdzielczy w Krynicy-Zdroju Nr 53-8802-0002-2001-0000-1401-0001 

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Bożena Szewczyk, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pokój 43, 44, tel. 18 4725545, 184725536 

Miejsce składania dokumentów
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, parter, pokój nr 15,
nr tel. 18-472-55-00
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – 8.00 – 16.00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.30 

Termin załatwienia sprawy
Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania wszystkich (ustawowo wymaganych) opinii, uzgodnień z innymi organami; dla przedsięwzięć, dla których jest wymagana bądź stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy również doliczyć 21-dniowy termin postępowania z udziałem społeczeństwa. 

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 7 listopada 2008r., poz. 1227)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się do wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi i dodatkowe informacje
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia do wydziału prowadzącego sprawę.